Informacja o uzyskanym wsparciu finansowym z UE

Ośrodek Wypoczynkowy Natura otrzymał wsparcie z funduszy Unii Europejskiej przy dofinansowaniu Projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw o tytule Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19 w kwocie 66 567,96 zł.