Rozpoczęcie realizacji projektu “Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Wypoczynkowym Natura w Krasnobrodzie”

Ośrodek Wypoczynkowy Natura współfinansuje projekt z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2020, Oś Prioretytowa 4 Energia przyjazna środowisku

Tytuł projektu Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Wypoczynkowym Natura w Krasnobrodzie.

Projekt jest zgodny z drugim celem Strategii bezpieczeństwa energetycznego: ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I KONKURENCYJNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ w dwóch obszarach szczegółowych: Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii oraz z Poprawa efektywności energetycznej.

Realizacja projektu wpisuje się w jeden z nadrzędnych celów Strategii Europa 2020 tj. Osiągnięcie celów “20/20/20” w zakresie klimatu i energii – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnych zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Projekt ma na celu produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, jakim jest energia słoneczna. Realizacja projektu w pełni więc wpisuje się w wyżej wymienione cele gdyż zakłada efektywne korzystanie z zasobów odnawialnych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Jest to działanie na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii.